Politické hnutí Tábor 2020

Komunální volby

Úvod > Komunální volby > Volební program

Volební program

Dokument, který předkládáme občanům a voličům města Tábora, je souhrnem většiny důležitých témat, která považuje hnutí Tábor 2020 za klíčová. Důležitost témat nespočívá v jejich pořadí, ale ve vůli je splnit.

Energetika a odpady

Klíčové téma! Součinnost a podpora pro stabilizaci situace.

 • podpora fotovoltaiky a její instalace na městských budovách
 • férová spoluúčast města a občana na likvidaci a skládkování odpadu
 • podpora energetického využití odpadu v systému centrálního zásobování teplem
 • aktivní hledání modelu pro motivaci třídění odpadu
 • pokračování v instalaci LED svítidel v systému veřejného osvětlení

Rozvoj, investice

Rozvaha, předvídavost a otevřená komunikace při rozhodování.

 • dokončení opravy posledního úseku Budějovické ulice (napojení Údolní ul. pod Černými mosty)
 • dokončení projektové dokumentace na rozšíření a rozvoj plaveckého bazénu
 • výběr návrhu a zahájení úpravy Husova parku a prostoru před vlakovým nádražím
 • rozvoj městské knihovny, prověření variant její novostavby
 • pokračování další revitalizace Sídliště nad Lužnicí
 • úprava veřejného prostranství u klokotského kláštera
 • dokončení oprav Křižíkovy elektrárny u Lužnice a Trafačky u Jordánu
 • pokračovat v přípravách opravy historické části divadla
 • podpora a využití potenciálu nově vzniklé Kanceláře architekta města

Finance

Zdravé finance, vysoká obezřetnost plánování finančních rámců rozpočtu.

 • sestavení zodpovědného a rozvojového rozpočtu města reagujícího na vnější ekonomické prostředí
 • aktivní práce se střednědobým rozpočtem s ohledem na lokální potřeby města
 • určit pevný rámec možných finančních pomocí pro neziskový sektor, zejména v oblasti sociálních a zdravotních služeb
 • investovat především tam, kde budoucí provoz každoročně nezatíží provozní výdaje města
 • neprojídat rozvojové peníze ve spotřebě
 • udržitelná podpora výkonnostního sportu
 • hledání vhodného modelu financování MHD v souvislosti s energetickou krizí

Doprava a parkování

Aktivita v přípravě a realizaci obchvatů a přeložek dopravy mimo města. Parkovací domy a plochy.

 • podpora stavby jižního obchvatu města Tesco – Slapy s přemostěním Lužnice, ve spolupráci s krajem
 • dokončení severovýchodního propojení ulic Chýnovská – Vožická a řešení uzlu na D3, ve spolupráci s krajem
 • udržet nově zřízený Fond infrastruktury k efektivnímu využití vložených prostředků (např. opravy silnic a chodníků)
 • realizace parkovacího domu na Sídlišti nad Lužnicí
 • příprava výstavby parkovacího domu Na Parkánech
 • realizace parkovacích míst na Náchodském sídlišti
 • komplexní projekt městské mobility včetně optimalizace provozu MHD
 • podpora cyklodopravy, zejména spojení města s příměstskými částmi
 • reálný a přiměřený rozvoj elektromobility a dobíjecích stanic
 • dokončit veřejný prostor před nemocnicí a Centrem pro seniory
 • zlepšení výjezdu automobilů na Náchodském sídlišti (řešení křižovatky Náchodská – Čsl. armády)
 • rozšíření pěší zóny na jižní stranu Žižkova náměstí

Životní prostředí

Chytré a odborně podložené metody práce s veřejným prostorem, využití moderních technologií v odpadovém hospodářství.

 • regenerace veřejných prostranství ve východní části Sídliště Nad Lužnicí, revitalizace vnitrobloků
 • postupná instalace dalších zelených střech na bytové domy v majetku města
 • pachtování městských pozemků s ohledem na udržitelné zemědělství
 • uplatňování nových trendů při likvidaci odpadu a kalů – pyrolýza
 • podpora RE-USE center a cirkulární ekonomiky
 • obnova a modernizace veřejné zeleně s ohledem na provozní investice a udržitelnost
 • usilovat o čistotu Jordánu a rozvíjet jeho rekreační funkci
 • podpořit rozvoj botanické zahrady

Bydlení

V míře přijatelné pro rozpočet města dbát o bytový fond, zabývat se výstavbou bytů v režii města.

 • výstavba bytové čtvrti Dvorce ve spolupráci se soukromými developery
 • využití státní podpory pro výstavbu startovacích bytů na pozemcích města
 • prostředky z nájemného vložit zpět do bytového fondu
 • podpora vzniku nových území pro výstavbu privátního bytového fondu navyšujícího nabídku bydlení pro občany města

Příměstské části

Náchod, Horky, Hlinice, Stoklasná Lhota, Větrovy, Zárybničná Lhota, Měšice, Čekanice, Čelkovice, Klokoty, Záluží, Smyslov, Všechov, Zahrádka – to vše je také Tábor.

 • dokončení rozpracovaných a zrealizování naplánovaných investic: Náchod–hřiště, Klokoty–řešení okolí hřbitova, Čelkovice–náves, Zárybničná Lhota–odpočinková zóna, Větrovy–nová silnice k ZOO, Záluží– nová cyklostezka a chodník
 • pokračovat v přípravě realizace zavedení vodovodu a kanalizace do Hlinice a Stoklasné Lhoty
 • „ne“ výstavbě věznice na ploše bývalého letiště ve Všechově
 • cyklistické propojení příměstských částí s městem
 • optimální pokrytí městskou hromadnou dopravou
 • podpora komunitního života
 • podpora státem připravovaných projektů obchvatů Všechova a Zárybničné Lhoty

Sociální oblast, zdraví

Senioři si zaslouží naši péči. Hendikepovaní nesmí zůstat na okraji zájmu. Stejně tak i pečující.
 • dokončení rozpracovaných a zrealizování naplánovaných investic: Náchod–hřiště, Klokoty–řešení okolí hřbitova, Čelkovice–náves, Zárybničná Lhota–odpočinková zóna, Větrovy–nová silnice k ZOO, Záluží– nová cyklostezka a chodník
 • pokračovat v přípravě realizace zavedení vodovodu a kanalizace do Hlinice a Stoklasné Lhoty
 • „ne“ výstavbě věznice na ploše bývalého letiště ve Všechově
 • cyklistické propojení příměstských částí s městem
 • optimální pokrytí městskou hromadnou dopravou
 • podpora komunitního života
 • podpora státem připravovaných projektů obchvatů Všechova a Zárybničné Lhoty

Bezpečnost města

Vyšší efektivita k dosažení větší bezpečnosti města.

 • dohled nad problematikou bezdomovectví, xenofobie či drog prostřednictvím městské policie a odboru sociálních věcí
 • spolupráce se státní policií při potírání aktivit gangů mladistvých
 • posílení stavu strážníků městské policie
 • vyšší důvěra v městskou policii vzniká odspodu, od její aktivity, empatie a spravedlivé údernosti
 • posílení kamerového systému

Vzdělávání, kultura a cestovní ruch

Školy s plnou podporou města. Moderně a zodpovědně vzdělávat. Pestrá nabídka kultury. Tábor – lídr turistické oblasti Toulava.

 • naplnění cílů nové Strategie rozvoje školství posílí úroveň vzdělávání ve městě i regionu
 • pokračovat v investicích do modernizace škol a oprav budov
 • podpora alternativního školství
 • oživení areálu Pintovka kulturou a sportem
 • podpora živé kultury v kulisách města
 • oživení prostor Křižíkovy elektrárny a Trafačky kulturním a edukačním programem
 • udržení rozvoje cestovního ruchu, v únosné míře
 • prověření možnosti přeměny odboru kultury do samostatné organizace v majetku města

Podnikání

Pomáhat a nepřekážet.

 • součinnost při tvorbě infrastruktury pro podnikání
 • dokončení průmyslové zóny Vožická
 • aktivní komunikace se zástupci živnostníků, středního stavu a průmyslu
 • partnerství s podnikateli a investory ve prospěch rozvoje města a jeho obyvatel
 • přispívat k dostatku kvalitních pracovních příležitostí
 • podpora iniciativ a inovací podnikatelů pro posílení místního průmyslu s cílem k jeho větší diverzifikaci

Sídliště nad Lužnicí

Místo s největší koncentrací obyvatel si zaslouží odpovídající péči o veřejný prostor, sportovní vyžití i bezpečnost.

 • pokračovat dalšími etapami v revitalizaci veřejného prostoru sídliště
 • parkování jako priorita, nikoli však na úkor zelených ploch a vnitrobloků
 • výstavba parkovacího domu a hledání dalších míst pro vznik nových parkovišť na povrchu
 • dokončit výstavbu pumptracku
 • opravit budovu bývalé 8. ZŠ a rozvíjet její obsah pro všechny generace obyvatel
 • centrum pro volnočasové aktivity, zřídit pobočku ZUŠ
 • spolupracovat s neziskovými organizacemi a spolky zaměřenými na Sídliště nad Lužnicí
 • vytvoření strategie rozvoje plochy v okolí areálu Komora pro volnočasové aktivity

Sport

Nabídka pohybu a sportu pro širokou veřejnost. Udržení úrovně podpory výkonnostního sportu.
 • dokončení projektové přípravy pro výstavbu druhé ledové plochy, stavbu podmínit poptávkou veřejnosti a spolufinancováním z krajského rozpočtu
 • udržení podpory výkonnostního sportu na současné úrovni, bez diskriminace ostatních sportů
 • nová koncepce rozvoje plaveckého bazénu s cílem vylepšení podmínek všem vodním sportům
 • obnova a vznik venkovních ploch pro pohyb a sport