Politické hnutí Tábor 2020

Stanovy politického hnutí Tábor 2020

Úvod > Dokumenty > Stanovy politického hnutí Tábor 2020

I. Název a sídlo

„Tábor 2020“ je název politického hnutí (dále jen „Hnutí“). Hnutí může používat zkratku „T2020“. Hnutí sídlí na adrese Pražská 223, 390 01 Tábor.

 

II. Programové cíle

Hnutí bude usilovat o naplnění těchto programových cílů v následujících oblastech:

1. Občan a samospráva:
efektivní, vstřícný a komunikující městský úřad, zjišťování názorů veřejnosti městským úřadem, využívání referend v odůvodněných případech, podpora neziskové sféry

2. Strategický rozvoj:
princip trvalé udržitelnosti využití fondu vnitřního města a minimalizace zásahů do okolní krajiny, víceúčelovost a rozmanitost městských zón

3. Životní prostředí:
ochrana a tvorba životního prostředí města jako priorita omezování zdrojů dopravního, hlukového, odpadového a jiného znečištění, ekologická informovanost a výchova

4. Doprava:
tvorba funkčního integrovaného systému dopravy, promyšlená restrikce automobilové dopravy a podpora jejích alternativ

5. Památky, staré město, turistický ruch:
oživení starého města, soužití bydlení, služeb, podnikání a netradičních kulturních aktivit, využití atraktivity Tábora a okolí

6. Kultura a sport:
podpora kultury a sportu jako přirozených občanských aktivit, využití sportu a kultury jako prevence škodlivých společenských jevů

7. Vzdělávání:
podpora široké nabídky veřejného i soukromého vzdělávání, využití moderních komunikačních technologií

8. Bydlení:
privatizace současným nájemníkům na principu dobrovolnosti, rezerva startovních a sociálních bytů v majetku města

9. Finance
vyrovnané městské finance, snižování zadlužení města

10. Vnější vztahy:
spolupráce měst v regionu, efektivní využití zahraničních vztahů, využití zdrojů financování z Evropské unie

 

III. Práva a povinnosti členů Hnutí

1. Členem Hnutí (dále také jen “člen”) mohou být fyzické osoby starší 18 let. Členem se fyzická osoba stává jednomyslným schválením její písemné přihlášky Radou.
2. Prvními členy Hnutí se stávají členové přípravného výboru. Členové přípravného výboru se stávají členy Hnutí dnem doručení sdělení ministerstva vnitra o registraci Hnutí pověřenému členu přípravného výboru. K jejich členství není potřeba schválení Radou.
3. Členové mají právo:
– volit do orgánů Hnutí a být do nich voleni
– účastnit se shromáždění členů a rozhodovat na něm
– na přístup ke všem písemnostem, které se týkají Hnutí
4. Členové mají povinnost:
– dodržovat tyto stanovy
– dodržovat rozhodnutí orgánů Hnutí
– jednat v souladu s programovými cíli Hnutí
– platit členské příspěvky
5. Člen může být z Hnutí vyloučen rozhodnutím shromáždění členů. K vyloučení může dojít pouze pokud člen svým jednáním opakovaně i přes písemné upozornění Radou porušuje povinnosti člena.

 

IV. Organizační jednotky

Hnutí nezřizuje žádné organizační jednotky.

 

V. Orgány Hnutí

1. Shromáždění členů
– je nejvyšším orgánem Hnutí
– schází se nejméně jednou za 12 měsíců. Shromáždění svolává Předseda Hnutí. Předseda je povinen shromáždění svolat, pokud o to písemně požádá minimálně 1/3 členů.
– volí a odvolává osoby ze všech orgánů Hnutí, volí předsedu Hnutí
– schvaluje členské příspěvky a jejich výši
– rozhoduje o změně stanov, vyloučení člena Hnutí, zániku Hnutí či o jakékoliv další otázce, jejíž rozhodnutí si vyhradí
– volí, odvolává, schvaluje a rozhoduje nadpoloviční většinou přítomných členů
– je usnášeníschopné, účastní-li se schůze nejméně nadpoloviční většina všech členů. Nebude-li shromáždění usnášeníschopné, koná se náhradní shromáždění do jednoho měsíce. Náhradní shromáždění je usnášeníschopné, účastní-li se schůze nejméně 1/3 všech členů.

2. Rada
– je výkonným orgánem Hnutí, který plní veškerou agendu Hnutí v mezích těchto stanov a usnesení Shromáždění členů.
– má pět členů, členem Rady je vždy Předseda
– se schází podle potřeby na základě svolání kterýmkoliv členem Rady
– rozhoduje nadpoloviční většinou přítomných členů Rady
– je usnášeníschopná, účastní-li se schůze Rady nejméně tří členové Rady

3. Předseda
– je statutárním orgánem Hnutí, který vystupuje za Hnutí na veřejnosti a jedná za něj v právních vztazích, to vše v mezích těchto stanov, usnesení Shromáždění členů a Rady. Předseda může pověřit částmi své pravomoci jiné osoby.

4. Rozhodce
– je rozhodčím orgánem Hnutí, který rozhoduje a urovnává spory mezi členy Hnutí a spory mezi jednotlivými orgány Hnutí
– jedná pouze na základě písemného podnětu od člena nebo orgánu Hnutí. Před rozhodnutím musí Rozhodce dát prostor pro vyjádření všem stranám sporu. Jednání Rozhodce se může účastnit každý člen Hnutí. Ze svého jednání pořizuje Rozhodce zápis. Rozhodnutí Rozhodce musí vždy obsahovat odůvodnění.

5. Revizor
– je revizním orgánem Hnutí, který kontroluje, zda Hnutí hospodaří s finančními prostředky v souladu s právními předpisy a v souladu s rozhodnutím orgánů Hnutí.
– jedná pouze na základě písemného podnětu člena nebo orgánu Hnutí. Po obdržení písemného podnětu provede Revizor šetření, jehož výsledkem je stanovisko k podnětu. Ve stanovisku Revizor sdělí, zda považuje výhrady uvedené v podnětu za oprávněné, příp. doporučí Shromáždění nebo Radě opatření k nápravě.

 

VI. Způsob jednání statutárních orgánů

Jednat a podepisovat jménem Hnutí je oprávněn Předseda, případně jím ve stanoveném rozsahu písemně pověřený člen Hnutí nebo jiná fyzická osoba. Podepisuje se tak, že k vytištěnému nebo předepsanému názvu Hnutí, jménu a funkci jednajícího připojí svůj podpis a otisk razítka Hnutí.

 

VII. Zásady hospodaření

Příjmy Hnutí tvoří členské příspěvky, dary a dotace. Výdaje Hnutí jsou zaměřeny na uskutečňování cílů Hnutí uvedených v článku II. těchto stanov. Za hospodaření Hnutí odpovídá Rada.

 

VIII. Způsob naložení s majetkovým zůstatkem

V případě zrušení Hnutí se majetkový zůstatek, který vyplyne z likvidace majetku a závazků, převede na jinou právnickou osobu, jejíž cíle jsou blízké cílům Hnutí a jež se zabývá neziskovou činností. Tuto právnickou osobu určí Shromáždění.

(Tyto stanovy byly schváleny ustavujícím shromážděním členů a změněny ohledně názvu hnutí usnesením shromáždění členů ze dne 21. 3. 2006).