Politické hnutí Tábor 2020

Tesco – Slapy, neboli přeložka silnice II/137,

Tesco – Slapy, neboli přeložka silnice II/137, jinak též jižní obchvat Tábora se začíná rýsovat

Tři pojmenování se používají pro tutéž dopravní, v Táboře zřejmě nejvíce žádanou technickou novostavbu, která odkloní silnici II/137 z Týna nad Vltavou do Mladé Vožice. Ta v současné době prochází centrem města. Tranzitní a nákladní doprava na této komunikaci značně zatěžuje a zhoršuje kvalitu života místních obyvatel od Maredova vrchu přes oblast ulic Údolní, Lužnická a Čelkovic až na Dolní Horky. „Panují tu hluk, prašnost, minimální bezpečnost. Dlouhodobě plánovaným a v územním plánu ukotveným přeložením dojde v těchto zónách ke kýženému odklonění těžké dopravy,“ uvedl radní Tábora a radní Jihočeského kraje Jiří Fišer. Nová trasa silnice II/137 v plánech prochází volnou krajinou s menšími územními sídly, mezi Větrovy a Hornímu Horkami v zemním zářezu.

Jak vysvětlil Jiří Fišer, z detailnějšího pohledu jde o liniovou, veřejně prospěšnou stavbu o celkové délce 3,650 km s předpokládanými náklady 865 mil. Kč. „Začátek stavby je umístěn v blízkosti stávající silnice I/3 u obchodního centra Tesco, odkud je trasa vedena západním směrem převážně mimo zastavěná území. Silnice je navržena jako směrově nerozdělená dvoupruhová komunikace,“ popsal trasu Jiří Fišer. Dále poznamenal, že součástí přeložky jsou čtyři mostní objekty, které zajistí přemostění řeky Lužnice a menších vodotečí, silnice III/1372 a lávky pro cyklostezku a inženýrských sítí. Vzhledem k tomu, že
trasa přeložky se ve zmiňovaném zářezu u Horních Horek kříží s železniční tratí Tábor – Bechyně, bude součástí projektu i železniční most. Projekt bude řešit přeložky místních komunikací a polních cest či inženýrských sítí.

Investorem stavby a zadavatelem projektové dokumentace je Jihočeský kraj. V současné době byla dokončena projektová dokumentace pro stavební povolení a bylo požádáno o vydání stavebního povolení. Podle geometrického plánu budou nyní zahájeny výkupy pozemků pro stavbu.

Jižní obchvat Tábora se začíná rýsovat

Odbor správy majetku města Tábor už vstoupil do jednání s Jihočeským krajem. „Cílem je, abychom získali aktualizovaný projekt a domluvili se na konkrétní pomoci,“ uvedla Michaela Zadražilová, vedoucí oddělení evidence majetku. Jižní obchvat Tábora představuje stavbu velkých fyzických i finančních rozměrů. I pro Jihočeský kraj. „Možná i proto šla příprava stavby a její zařazení do priorit kraje na svět v minulosti poměrně ztuha, navzdory naléhání představitelů Tábora. Nicméně mnoho potřebných kroků bylo vykonáno – za zmínku jistě stojí například variantní zpracování náročného přemostění údolí Lužnice železobetonovým obloukovým mostem a samozřejmě územní příprava až do vydání územního rozhodnutí v minulém volebním období,“ uvedl jihočeský radní Jiří Fišer.

Podle Jiřího Fišera je dobrou zprávou, že se věci nyní mnohem více pohnuly, když současné vedení kraje v dobré spolupráci se zástupci Tábora v krajském zastupitelstvu přichází se zásadním krokem. Tím je finanční rozplánování prostředků do střednědobého rozpočtového výhledu kraje pro stavbu samotnou. Konkrétně se jedná miliony korun v tomto pořadí: 60 + 93 + 279 v letech 2022 až 2024. „Lze pak odhadnout dokončení celé stavby v letech 2025 až 2026. Ano, je to ještě na dlouho. A rozpočtový výhled také není samotným rozpočtem a bez vícezdrojového financování s dotační podporou to též nepůjde. Soudím však, že odstartováno bylo, zúčastnění aktéři vědí, o co usilují, a cíl je reálný,“ vyjádřil naději Jiří Fišer.

Luboš Dvořák, koordinátor komunikace s veřejností a médii

Kontaktujte nás pomocí tohoto formuláře.

Odesláním tohoto formuláře dávám souhlas ke zpracování mých osobních údajů dle zásad GDPR.